skip to Main Content
ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ 020 341 31 51 info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram

Jeugd & Veiligheid

De sportbonden in Nederland, waaronder de KNLTB, nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en begeleider/ trainer/ etc. te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders in concrete situaties.

Gedragscode jeugdbegeleider

Hieronder vind je de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en waar ook ALTC Joy Jaagpad zich aan conformeert. Toetsing van gedrag aan het tuchtrecht van de Nederlandse sportbonden vindt plaats op basis van deze regels. Daarnaast heeft ALTC Joy Jaagpad een extra punt toegevoegd.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de jeugdsporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aan deze regels voegt ALTC Joy Jaagpad de volgende gedragsregel toe:

 • De begeleider maakt, bewaart, noch verspreidt beeldmateriaal dat op enigerlei wijze jeugdsporters in verlegenheid en/of diskrediet zou kunnen brengen.

Aannamebeleid jeugdbegeleider

Om, voor zover mogelijk, de betrouwbaarheid van (nieuwe) jeugdbegeleiders te garanderen, past ALTC Joy Jaagpad een aannamebeleid toe.

 • Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met een aannamecomité, bestaande uit ten minste twee Jeugdcommissie- /Bestuursleden
 • Het aannamecomité is verantwoordelijk voor het controleren van de referenties
 • Er wordt een VOG (Verklaring omtrent gedrag) opgevraagd. Dit wordt elke 3-5 jaar herhaald.
 • Het aannamecomité kan ondertekening van VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) door de (nieuwe) vrijwilliger als voorwaarde stellen. Vrijwilligers die geen lid zijn van de KNLTB vallen daarmee onder het tuchtrecht van de bond en zijn daarvan op de hoogte.
 • Toetsing via het Gezamenlijk Registratiesysteem Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk wanneer mogelijk
 • De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragscode Jeugdbegeleiding

Vertrouwenscontactpersoon

ALTC Joy Jaagpad heeft een vertrouwenscontactpersoon ingesteld. Deze biedt bij een melding een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij of zij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenscontactpersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. De vertrouwenscontactpersoon treedt niet zelf op als bemiddelaar tussen vermoedelijke dader en slachtoffer; dat is nadrukkelijk niet zijn of haar taak. Op de vertrouwenscontactpersonen kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en maakt anoniem rapportage op. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenscontactpersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden. De vertrouwenscontactpersoon zal de ASK/NOC*NSF training volgen.

De vertrouwenscontactpersoon bij ALTC Joy Jaagpad is:

Anita van der Veen
E: anitavanderveen6@gmail.com
T: 06 29 387 408

Met haar persoonlijke interesses, professionele ervaringen en stevige karakter is Anita van der Veen (47) de ideale Vertrouwenscontactpersoon voor Joy.

Anita woont sinds 2008 in Amsterdam is vanaf dat jaar ook lid bij Joy. Zij heeft na haar opleiding HBO Toerisme geruime tijd in de reiswereld gewerkt en reist zelf ook graag. Daarna werkte Anita een aantal jaren in de arbeidsbemiddeling bij Start People waar zij zich voornamelijk bezig hield met leerwerktrajecten voor jongeren. In Amsterdam heeft zij vier jaar voor de Gemeente gewerkt in de begeleiding van jongeren naar een baan of opleiding en zette een centrum op waar jongeren terecht kunnen met vragen en in contact kunnen komen met de juiste personen of instanties. Sinds alweer een aantal jaar is Anita werkzaam voor ROC TOP waar zij de opleidingen coördineert voor Zorg en Welzijn in Amsterdam en op Bonaire en als aanspreekpunt fungeert voor docenten, mentoren en leerlingen.

Anita heeft ruime ervaring als gesprekspartner, ook wanneer het gaat om persoonlijke omstandigheden, en met de begeleiding van jeugd/jongeren. Daarnaast heeft zij recentelijk de cursus (bij)scholing Vertrouwenscontactpersoon bij de Academie voor Sportkader – NOC*NSF gedaan.

Back To Top
X