skip to Main Content
ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ 020 341 31 51 info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram

Jeugd & Veiligheid

De sportbonden in Nederland, waaronder de KNLTB, nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en begeleider/ trainer/ etc. te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders in concrete situaties. Onder Gedragscode Jeugdbegeleider staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en waar ook ALTC Joy Jaagpad zich aan conformeert. Toetsing van gedrag aan het tuchtrecht van de Nederlandse sportbonden vindt plaats op basis van deze regels. Daarnaast heeft ALTC Joy Jaagpad een extra punt toegevoegd.

Om, voor zover mogelijk, de betrouwbaarheid van (nieuwe) jeugdbegeleiders te garanderen, past ALTC Joy Jaagpad een aannamebeleid toe. De aannameprocedure vindt u onder Aannamebeleid Jeugdbegeleider.

ALTC Joy Jaagpad heeft een vertrouwenscontactpersoon ingesteld. Deze biedt bij een melding een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij of zij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenscontactpersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. De vertrouwenscontactpersoon treedt niet zelf op als bemiddelaar tussen vermoedelijke dader en slachtoffer; dat is nadrukkelijk niet zijn of haar taak. Op de vertrouwenscontactpersonen kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en maakt anoniem rapportage op. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenscontactpersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden. De vertrouwenscontactpersoon zal de ASK/NOC*NSF training volgen. Gegevens vindt u onder Vertrouwenscontactpersoon

Back To Top
X